Wpisz szukany tekst:

Regulamin


REGULAMIN
SERWISU TravelRent


Niniejszy dokument ma charakter porozumienia pomiędzy Administratorem serwisu www. travelrent.pl (Serwis) i wszystkimi korzystającymi z niego osobami/firmami, zwanymi dalej Klientami/Użytkownikami.  


1. Postanowienia Ogólne   


Niniejszy regulamin określa zasady dostępu, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe dotyczących usług świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego dostępnego pod adresem URL http://www.travelrent.pl, zwanego dalej Serwisem, którego właścicielem i administratorem jest Travel Rent Piotr Szumski z siedzibą w 04-771 Warszawa, ul. Łańcucka 2A dla firm/osób zamawiających usługi lub korzystających z usług, zwanych dalej Klientami i dla firm/osób umieszczających obiekty noclegowe, reklamy i inne treści komercyjne i nie komercyjne w Serwisie zwanych dalej Użytkownikami.   

Odwiedzając serwis, Klient/Użytkownik akceptuje aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z serwisu oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Zapoznanie się z regulaminem jest niezbędne.   

2. Charakter i cele serwisu WWW.travelrent.pl   

Serwis www.travelrent.pl jest portalem informacyjno-promocyjnym, którego głównym celem jest gromadzenie ofert podmiotów oferujących usługi noclegowe w Polsce i zagranicy (Użytkowników) oraz udostępnianie tych ofert osobom zainteresowanym (Klientom). Dodatkowo Serwis gromadzi oferty podmiotów (Użytkowników) związanych z turystyką (gastronomia, kultura, sport, sklepy, wydarzenia, itp.) i udostępnia te oferty w celach informacyjno-promocyjnych osobom zainteresowanym (Klientom). 
Ponadto, Serwis udostępnia podmiotom (Klientom / Użytkownikom) miejsca, w których będzie można umieszczać swoje reklamy.

3. Rejestracja Klientów / Użytkowników   


Użytkownik, który chce dodać do bazy www.travelrent.pl swoją ofertę / obiekt noclegowy / użyteczne miejsce / reklamę / ciekawostkę / itp. musi dokonać bezpłatnej rejestracji, która odbywa się automatycznie po wypełnieniu formularza i weryfikacji przez Administratora Serwisu, przez interfejs znajdujący się na stronach serwisu (http:// www.travelrent.pl). Po zakończeniu rejestracji osoba uzyskuje możliwość zalogowania się do Strefy Użytkownika umożliwiającego dodanie, modyfikację lub wycofanie oferty.   

Podane dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Klient/Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane kontaktowe niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się korzystania z kont innych Klientów/Użytkowników oraz odstępowania swojego konta osobom nieuprawnionym lub innym Klientom/Użytkownikom.   


4. Publikowanie:
a/ ofert
dotyczy wszelkich form odpłatnej i bezpłatnej informacji o podmiotach i obiektach oferujących usługi noclegowe w Polsce i zagranicą oraz podmiotach i obiektach związanych z turystyką (gastronomia, kultura, sport, sklepy, wydarzenia, itp.).
Publikacja oferty w bazie noclegowej   Oferta Użytkownika zostaje dodana do bazy natychmiast po akceptacji administratora Serwisu. Akceptacja administratora Serwisu uzależniona jest między innymi od zapłaty przez Użytkownika kwoty zgodnej z cennikiem za dany pakiet lub podpisaniem umowy na świadczenie usług publikacji informacji o obiektach noclegowych i reklam. Serwis zobowiązuje się do zatwierdzenia wpisu oraz wystawienia faktury na życzenie Użytkownika po wpłacie należności za zamówione usługi na konto bankowe (w przypadku usług odpłatnych) zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, wpis zostaje usunięty. Serwis ma prawo korekty wprowadzanych informacji w celu odpowiedniego dopasowania ich do formatu bazy. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie w portalu ocen i opinii jego obiektu osobom odwiedzającym portal, które to oceny i opinie wyrażone zostaną zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem portalu.   
Publikowane oferty po wygaśnięciu okresu ważności wykupionego przez Użytkownika pakietu lub zakończeniu okresu promocyjnego przechodzą automatycznie do bezpłatnego pakietu podstawowego zgodnie z regulaminem i cennikiem.  

b/ reklam   
dotyczy wszelkich form odpłatnej promocji informacji na portalu www.travelrent.pl.
Publikacja reklamy Reklama Klienta / Użytkownika zostaje dodana do bazy natychmiast po akceptacji administratora Serwisu. Akceptacja administratora Serwisu uzależniona jest między innymi od zapłaty przez Klienta / Użytkownika kwoty zgodnej z cennikiem za reklamę lub podpisaniem umowy na świadczenie usług publikacji informacji o obiektach noclegowych i reklam. Serwis zobowiązuje się do zatwierdzenia reklamy oraz wystawienia faktury na życzenie Klienta / Użytkownika po wpłacie należności za zamówione reklamy na konto bankowe. Serwis ma prawo korekty wprowadzanych reklam w celu odpowiedniego dopasowania ich do formatu bazy.

c/ użyteczne miejsca, ciekawostki
dotyczy to wiadomości o charakterze niekomercyjnym, które będą dodawane przez Administratora serwisu na podstawie informacji uzyskiwanych z własnych źródeł jak i od Klientów/Użytkowników
Publikacja użytecznych miejsc, ciekawostek Użyteczne miejsca, ciekawostki zostają dodana do bazy natychmiast po akceptacji administratora Serwisu. Serwis zobowiązuje się do zatwierdzenia użytecznych miejsc, ciekawostek po zapoznaniu się z ich treścią. Serwis ma prawo korekty wprowadzanych informacji w celu odpowiedniego dopasowania ich do formatu bazy.

5. Prawa, obowiązki i możliwości użytkowników serwisu   

Rejestrując się w Serwisie www.travelrent.pl Klient/Użytkownik zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji, zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy swojego hasła i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępni swoją nazwę użytkownika i hasło, Klient/Użytkownik zobowiązuje się natychmiast zawiadomić Administratora Serwisu o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą hasła Klienta/Użytkownika albo o zarejestrowaniu się w witrynie z jego konta.   

Wpisanie nieprawidłowych danych upoważnia Administratora do usunięcia wpisu, także po dokonaniu opłaty abonamentowej. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, o ile wpis został utworzony po raz kolejny lub też zaprzestania świadczenie usług wskutek złamania niniejszego regulaminu. Portal zapewni prezentację Obiektu Noclegowego zgodnie z cennikiem. Klient / Użytkownik ma możliwość modyfikacji danych za pomocą niepowtarzalnego loginu i hasła. Serwis gwarantuje możliwość wyszukiwania obiektu przez odwiedzającego portal użytkownika według wielu parametrów, Pozycja na liście wyników wyszukiwania obiektów spełniających zadane kryteria, jest uzależniona od opcji wykupionej przez Klienta/Użytkownika.   

Klient/Użytkownik ma prawo do publikowania swoich danych teleadresowych, informacji o swojej ofercie, oraz zdjęć zgodnie z zakresem wynikającym z Cennika portalu. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznej zmiany rozmiaru i stopnia kompresji zdjęć zamieszczanych na stronach Serwisu. Klient/Użytkownik może wskazać w ofercie adres swojej strony internetowej, nie może jednak publikować adresów serwisów o podobnym zakresie działalności jak Serwis www.travelrent.pl. Klient/Użytkownik ma prawo do dowolnej ilości zmian treści swoich ofert, lub do zastępowania swoich ofert innymi. Klient/Użytkownik ma prawo do modyfikacji oraz usunięcia swojej oferty. W przypadku całkowitej rezygnacji z usług portalu Klient/Użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia Serwisu na piśmie.  

Przy przyjmowaniu wpłaty rezerwacyjnej od Klienta, Administrator portalu działa wyłącznie jako pełnomocnik podmiotu, którego obiekt lub oferta zostały zamieszczone w portalu (Użytkownik). Klient wyraża zgodę, że wszelkie roszczenia Klienta o zwrot wpłaty rezerwacyjnej lub inne roszczenia (np. odszkodowawcze) kierowane do Administratora portalu lub osób trzecich działających w jego imieniu, niezależnie od wskazywanej przez Klienta podstawy faktycznej lub prawnej (np. rezygnacja z usługi, roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Użytkownika, itp.) będą rozpatrywane i zaspakajane bezpośrednio przez Użytkownika, zaś Administrator portalu jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Klienta.

6. Obowiązki i prawa Administratora   

Serwis zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Użytkownik uiścił opłatę abonamentową, o ile nie doszło do złamania niniejszego regulaminu, a tym samym rozwiązania umowy. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, Serwis zobowiązuje się do poinformowania o tym swoich Klientów/Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem (informacja na stronie www.travelrent.pl. lub e-mail lub bezpośredni kontakt). 

Serwis zobowiązuje się zapewnić prezentację oferty Użytkownika na stronach portalu serwisu dostępnego w Internecie pod adresem: www.travelrent.pl. Serwis zobowiązuje się do promocji adresu internetowego www.travelrent.pl. oraz prezentowanych pod nim ofert Użytkowników. Serwis gwarantuje możliwość wyszukiwania ofert według wielu parametrów.   

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie np.: banki, poczta, operatorzy telekomunikacyjni.   


7. Polityka prywatności   

W czasie korzystania z Serwisu Klient/Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób dopuszczony na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących. Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od Klientów/Użytkowników podczas korzystania z Serwisu, są gromadzone i wykorzystywane do kontaktów z Klientem / Użytkownikiem.   

Dane dotyczące obiektu, podane przy dodawaniu ofert w ramach danego formatu publikacji są prezentowane w Serwisie w sposób jawny i są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.   

Klient/Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Serwisu ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie informacji w celach marketingowych, umieszczenie ich w bazie danych firmy i na otrzymywanie informacji handlowych od portalu www.travelrent.pl. w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)   

Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania danych Klienta/Użytkownika kontrahentom oraz w celu promocji zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w prasie, a także innych serwisach i nośnikach ogłoszeniowych. Klient/Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia własnych danych osobowych z Serwisu.   

8. Prawa własności i prawa autorskie   

Materiały zamieszczone w ofertach stanowią własność i pochodzą od osób zamieszczających oferty. Nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez zgody ich właścicieli. Jeżeli Klient/Użytkownik lub jakakolwiek inna osoba uważają, że Klienta/Użytkownika lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w Serwisie www.travelrent.pl. Administrator oczekuje niezwłocznego przesłania informacji w tej sprawie. Administrator oraz właściciel serwisu nie ponoszą odpowiedzialności względem Klienta/Użytkownika lub osób trzecich za ewentualne naruszenie ww. praw będące następstwem zamieszczenia danych przez dowolnego Klienta/Użytkownika.    

9. Opłaty, usługi bezpłatne

Usługi bezpłatne dotyczą pakietu podstawowego i ich zakres opisany jest w cenniku.
Oficjalne stawki dla prezentacji płatnych znajdują się w cenniku na stronach serwisu i są uzależnione między innymi od wybranego typu pakietu, jego wariantu, miejsca położenia reklamy na stronach serwisu, czasu trwania lub ilości odsłon.
Kwota abonamentowa jest niepodzielna tzn., że nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu abonamentu na zamówioną usługę.   
Rezygnacja z usług świadczonych przez Serwis przed upływem ważności abonamentu nie pociąga za sobą zwrotu proporcjonalnej kwoty abonamentu. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tzn. ewentualne obniżki lub podwyżki nie dotyczą Użytkownika do końca trwania opłaconego okresu abonamentowego.  
Zaprzestanie świadczenia usług następuje po upływie okresu abonamentowego, o ile nie dokonano wpłaty na kolejny okres (opublikowana oferta w tym przypadku przechodzi automatycznie do bezpłatnego pakietu podstawowego). 
Klient/Użytkownik upoważnia Administratora serwisu do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta/Użytkownika.   

10. Aktywność Klientów/Użytkowników i przesyłanie danych   

Klient/Użytkownik ma prawo przesyłania do Serwisu swoich informacji, materiałów, dokumentów.   

Działalność Klienta/Użytkownika nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będzie przesyłać do Serwisu lub wykorzystując mechanizmy Serwisu żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób.   

Klient/Użytkownik nie może naruszać praw innych Klientów/Użytkowników Serwisu i osób trzecich, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie gromadzić lub usuwać jakichkolwiek danych o innych Klientach/Użytkownikach serwisu.   

Klient/Użytkownik nie będzie wykorzystywać mechanizmów serwisu do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam, a także nie będzie rozsyłać nielegalnego oprogramowania.   

Klient/Użytkownik zgadza się, aby Serwis www.travelrent.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu Klienta/Użytkownika bez podania przyczyny. Jakiekolwiek próby ingerencji w oprogramowanie serwisu lub urządzenia serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.   

11. Wyłączenia gwarancji   

Prezentowane na stronach Serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC, nawet jeśli występuje w nich nazwa oferta.   

Klient/Użytkownik zdaje sobie sprawę, że opublikowane w serwisie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub nie odpowiadać jego potrzebom i oczekiwaniom. Klient/Użytkownik zgadza się, że korzysta z Serwisu www.travelrent.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko a wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem serwisu oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść stron internetowych, których adresy widnieją w zamieszczanych ofertach.   

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji, występowania czynników siły wyższej np. powódź, pożar, działania czynników i osób trzecich np. awarie sprzętu lub oprogramowania w sieci).   

12. Odesłania do innych witryn (linki), ogłoszenia i reklamy   

W Serwisie www.travelrent.pl publikowane są odesłania do innych witryn (linki). Mogą również być publikowane ogłoszenia firm – Klientów/Użytkowników. Serwis www.travelrent.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odesłania (linki). 

Bezwzględnie zabrania się umieszczania odsyłaczy i reklamowania innych serwisów oferujących podobne usługi, zamieszczania zamiast opisów odesłań (linków) do innych stron, linków do wizytówek w innych serwisach noclegowych, umieszczania linków z numerem referencyjnym, umieszczania zdjęć z reklamami stron innych niż strona obiektu Klienta/Użytkownika. Oferty takie będą przez Administratora Serwisu modyfikowane lub całkowicie usuwane z serwisu.   

13. Usługa NEWSLETTER


1. W ramach ww. usługi, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez użytkownika adres e-mail, wysyłana jest przez Serwis, w sposób cykliczny i bezterminowo informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zwana dalej „Newsletterem”.

2. Usługa subskrypcji Newslettera serwisu www.travelrent.pl jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Klienta/Użytkownika serwisu.

3. Zamówienie usługi „Newsletter” przez Klienta/Użytkownika następuje poprzez wpisanie swojego adresu e-mail, na który użytkownik chce otrzymywać Newsletter w odpowiednim formularzu na stronie internetowej www.travelrent.pl.

4.  Korzystanie przez Klienta/Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Każdy subskrybent „Newslettera” może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdej wiadomości.

6. Adres e-mail, podany przez subskrybenta dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie dalej przetwarzany i przekazywany podmiotom trzecim bez jego zgody.

14. Rozstrzyganie sporów   

Klient/Użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z serwisu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby właściciela Serwisu.   

Klient/Użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to orzeczenie sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.   

Klient/Użytkownik zgadza się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w serwisie i sygnowanym przez Serwis, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie.   

Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między Klientami/Użytkownikami serwisu.  Wszelkie spory dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami Klienci/Użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.   

16. Wiadomości i komunikaty niezamawiane   

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezamawianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki działalności związanej z serwisem www.travelrent.pl. Pod tym określeniem należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu np. informacje o zmianach, wewnętrznych promocjach, niekomercyjne listy np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp. oraz informacje komercyjne, których dystrybucja została zlecona i opłacona przez sponsora wspierającego www.travelrent.pl.   

17. Usunięcie, blokada, zmiana kategorii   

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Klienta/Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, reklamuje serwis konkurencyjny, którego działania zostaną przez Administratora Serwisu uznane za szkodliwe dla Serwisu, który zakłada więcej niż jedno konto. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania Klienta/Użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.   

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub przeniesienia go do innej kategorii, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu, reklamuje serwis konkurencyjny, które w tej samej formie zostanie umieszczone wielokrotnie, które nie zostanie opłacone w odpowiednim terminie, zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem serwisu.   

Opłaty za ogłoszenia płatne, które zostaną usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii. Przypadki łamania prawa na łamach serwisu będą zgłaszane odpowiednim organom.   

18. Zmiany regulaminu   


Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania Klientów/Użytkowników, za wyjątkiem zamieszczenia w serwisie informacji o zmianie Regulaminu i odesłania do nowej treści Regulaminu. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do regularnego przeglądania tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po zmianach korzystanie z serwisu jest równoznaczne z ich akceptacją. 

19. Uwagi dodatkowe   

Za wyjątkiem przypadków oznaczonych w Cenniku lub odrębnych umowach z Klientami/Użytkownikami:  Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Klientów/Użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Klient/Użytkownik dokonuje transakcji na własne ryzyko.

Newsletter

Jeśli chcesz być na bieżąco informowanym o zmianach w ofercie, nowościach i promocjach mających miejsce w naszym portalu dołącz do newslettera!

TravelRent to nowoczesny portal  zawierający bogatą bazę miejsc noclegowych na terenie całej Polski.
To przestrzeń stworzona dla osób poszukujących miejsca noclegowego i chcących dokonać  rezerwacji on-line  oraz właścicieli obiektów, którzy na naszym portalu mogą zamieścić swoją ofertę.
czytaj więcej »

TravelRent  oferuje wszystkim użytkownikom dostęp do szerokiej bazy miejsc noclegowych, umożliwia zapoznanie się z ich szczegółową ofertą, porównanie wybranych obiektów i dokonanie rezerwacji i płatności on-line.

 
czytaj więcej »

Właściciele obiektów noclegowych korzystając z portalu TravelRent mogą samodzielnie zamieszczać swoje oferty i dysponować nimi w ramach serwisu.  Mają zapewnioną możliwość nadzorowania, modyfikowania rozliczania i analizy rezerwacji dokonanych za pośrednictwem portalu.

czytaj więcej »

Copyrights © 2010 Travelrent